Awake by Blair Gaulton

Awake

Awake

as ideas ‘n’ sketches skate;

through ny mind;

taking their time;

I must decide;

else I will not sleep this night.

BJG(Blair Gaulton)Dec 2019

Awake by Blair Gaulton

Awake
Awake due to pain’s rake.
BJG(Blair Gaulton)Dec 2018