Tiredness’ Scalpel by Blair Gaulton

Tiredness’ Scalpel 
Tiredness’ scalpel cuts away wakefulness.
(C)BJG(Blair Gaulton)Aug 2015